Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

12 Mart 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32130

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/2/2017 tarihli ve 29971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30- (1) İlgili anabilim dalının önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından her öğrenciye en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Üniversitenin kadrosunda bulunan tam zamanlı bir öğretim üyesi tez danışmanı olarak görevlendirilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda doktora derecesine sahip ikinci bir tez danışmanı eş danışman olarak görevlendirilebilir. İlgili anabilim dalı, öğrencinin tez danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.