Personel Mevzuatı

KANUN

Devlet Memurları Kanunu (657)

İş Kanunu (4857)

Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun (2531)

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu (3628)

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun(4483)

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu (5502)

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510)

Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914)

 

YÖNETMELİK

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik

Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık ile Hastalık ve Refakat İznine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

Memurların Hastalık Raporlarını Verecek hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik

Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

 

YÖNERGE