Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

11 Kasım 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31656

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kalite Kurulundan:

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ VE YÜKSEKÖĞRETİM

KALİTE KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 23/11/2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ı) Kurumsal dış değerlendirme programı: Yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin Kurul tarafından gerçekleştirilecek değerlendirme sürecini,”

“n) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporu: Kurul tarafından ilgili yıl içinde gerçekleştirilen kalite güvencesi çalışmaları dikkate alınarak her yıl hazırlanan, Yükseköğretim Kurulu ve ilgili diğer paydaşların bilgisine sunulan raporu,”

“ö) Ara değerlendirme: Kurumsal akreditasyon programı kapsamında iki yıl süreyle koşullu akreditasyon veya beş yıl süreyle tam akreditasyon alan yükseköğretim kurumlarının kalite gelişim süreçlerinin Kurul tarafından değerlendirildiği ve bu değerlendirme neticesinde tam akreditasyon veya akreditasyonun reddi kararı verilen değerlendirme sürecini,

p) Ara Değerlendirme Raporu: Ara değerlendirme kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için değerlendirme takımı tarafından hazırlanan raporu,

r) Değerlendirme süreçleri: Kurul tarafından yürütülen kurumsal dış değerlendirme programı, kurumsal akreditasyon programı, izleme programı ve ara değerlendirmeyi,

s) İzleme programı: Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarının kalite gelişimlerinin Kurul tarafından değerlendirildiği değerlendirme sürecini,

ş) İzleme Raporu: İzleme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için izleme takımı tarafından hazırlanan raporu,

t) Kurumsal akreditasyon programı: Yükseköğretim kurumlarının Kurul tarafından; eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari hizmet süreçlerindeki planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçlerinin nitel ve nicel olarak değerlendirildiği ve bunun neticesinde akreditasyona ilişkin kararın verildiği değerlendirme sürecini,

u) Kurumsal Akreditasyon Raporu: Kurumsal akreditasyon programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için değerlendirme takımı tarafından hazırlanan raporu,

ü) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Yükseköğretim kurumlarının; eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirmesini yapmak, kurumsal akreditasyon programına başvuran yükseköğretim kurumlarının değerlendirmesini yapmak ve bu değerlendirme kapsamında akreditasyon kararını vermek ve bu kararları başta Yükseköğretim Kurulu olmak üzere ilgili paydaşların bilgisine sunmak, ihtiyaç durumunda yükseköğretim programlarının değerlendirmesini yapmak,”

“ğ) Yükseköğretim kurumlarının değerlendirme süreçleri, iç kalite güvencesi çalışmaları ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi süreçlerini değerlendirerek ulusal yükseköğretim alanında kalite iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporunu her yıl hazırlamak, Yükseköğretim Kurulu ve ilgili diğer paydaşların bilgisine sunmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Dış değerlendirmede” ibaresi “Değerlendirme süreçlerinde” olarak, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “dış değerlendirme programına” ibaresi “değerlendirme süreçlerine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Kurumsal dış değerlendirme programı” ibaresi “Değerlendirme süreçleri” olarak, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “dış değerlendirme süreci” ibaresi “değerlendirme süreçleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Önceki değerlendirme süreçlerinde ortaya çıkan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili iyileştirme faaliyetlerini,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Değerlendirme süreçleri

MADDE 21 – (1) Yükseköğretim kurumları ilk mezun verdikleri eğitim ve öğretim yılını izleyen en geç beşinci yıl içerisinde kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilir. Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme takvimi Kurul tarafından hazırlanır ve ilân edilir.

(2) Kurumsal dış değerlendirme programı, Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler aracılığıyla, kurumun iç değerlendirme raporu üzerinden ön değerlendirmesi, saha ziyareti ve kurumsal geri bildirim raporunun hazırlanması aşamalarından oluşan değerlendirme sürecini kapsar.

(3) Dış değerlendiriciler; dış değerlendirici başvurusu bulunan yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari personel, öğrenciler ve sektör temsilcileri arasından Kurul tarafından seçilir. Dış değerlendirici olarak görev alanlar saha ziyareti sürecinde kurumlarında izinli sayılır.

(4) Yükseköğretim kurumunun kurumsal dış değerlendirmesi, 20 nci maddede belirtilen kapsam ve konuları içerecek şekilde ve Kurul tarafından belirlenen kurumsal dış değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

(5) Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumları, değerlendirme yılını izleyen en erken ikinci yıl Kurul tarafından izleme programına dahil edilir.

(6) Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirmesi gerçekleştirilen yükseköğretim kurumları bu değerlendirmeyi izleyen en geç beşinci yıl Kurul tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programına başvuru yaparlar. İzleme programı kapsamında değerlendirmesi gerçekleştirilmeyen yükseköğretim kurumları kurumsal akreditasyon programına başvuramaz.

(7) Kurumsal akreditasyon programı kapsamına alınacak yükseköğretim kurumları, ilgili yılda başvuruları bulunanlar arasından Kurul tarafından seçilir. Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarından, değerlendirmeyi izleyen beş yıl içerisinde kurumsal akreditasyon programına başvuru yapmayanlar Kurul tarafından doğrudan kurumsal akreditasyon programına dahil edilir.

(8) Kurumsal akreditasyon programı, Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler aracılığıyla, kurumun iç değerlendirme raporu üzerinden ön değerlendirmesi, saha ziyareti, kurumsal akreditasyon raporunun hazırlanması ve Kurul tarafından akreditasyon kararının verilmesi aşamalarından oluşan değerlendirme sürecini kapsar. Kurumsal akreditasyon programına ilişkin değerlendirme ölçütleri ve esasları Kurul tarafından belirlenir.

(9) Kurumsal akreditasyon programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarına yönelik akreditasyon kararı; beş yıl süreyle tam akreditasyon, iki yıl süreyle koşullu akreditasyon ve akreditasyonun reddi kararı olarak Kurul tarafından belirlenen ölçütler kapsamında değerlendirme takımı tarafından hazırlanan kurumsal akreditasyon raporu dikkate alınarak Kurul tarafından verilir.

(10) Kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyonun reddi kararı verilen yükseköğretim kurumları bu kararı izleyen en erken iki yıl sonra tekrar kurumsal akreditasyon programına başvuru yapar.

(11) Kurumsal akreditasyon programı kapsamında değerlendirmesi gerçekleştirilen kurumlar kurumsal dış değerlendirme programından muaf olurlar.

(12) Kurumsal akreditasyon programı kapsamında iki yıl süreyle koşullu akreditasyon alan yükseköğretim kurumlarına bu iki yılın sonunda ara değerlendirme gerçekleştirilir. Ara değerlendirme neticesinde kurumsal akreditasyon raporunda yer alan gelişmeye açık yanları iyileştiren kurumlara tam akreditasyon kararı verilir. Aksi durumda akreditasyonun reddi kararı verilir. Beş yıl süreyle tam akreditasyon alan yükseköğretim kurumlarına akreditasyonu izleyen en erken ikinci yılda ara değerlendirme gerçekleştirilir. Ara değerlendirme neticesinde tam akreditasyon koşullarını sürdüremeyen yükseköğretim kurumları için akreditasyonun reddi kararı verilir.

(13) Kurumsal akreditasyon programına ilişkin beş yıl süreyle tam akreditasyon ve iki yıl süreyle koşullu akreditasyon kararları YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Değerlendirme raporları

MADDE 22 – (1) Kurumsal dış değerlendirme programına dâhil olan her yükseköğretim kurumu için, değerlendirme sürecinin sonunda Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler tarafından bir kurumsal geri bildirim raporu hazırlanır.

(2) Yükseköğretim kurumu için hazırlanan kurumsal geri bildirim raporu; kurumda yürütülen eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, varsa bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun idari hizmetlerinin ve kurumsal karar alma süreçlerindeki kalite güvencesi sistemi ile kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını kapsar.

(3) Kurumsal akreditasyon programına dahil olan her yükseköğretim kurumu için değerlendirme süreci sonunda Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler tarafından bir kurumsal akreditasyon raporu hazırlanır.

(4) Yükseköğretim kurumu için hazırlanan kurumsal akreditasyon raporu; kurumda yürütülen eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun idari hizmetlerinin ve kurumsal karar alma süreçlerindeki kalite güvencesi sistemi ile kurumun güçlü ve gelişmeye açık alanlarını kapsar.

(5) İzleme programına dahil olan her yükseköğretim kurumu için değerlendirme süreci sonunda Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler tarafından bir izleme raporu hazırlanır.

(6) Yükseköğretim kurumu için hazırlanan izleme raporu; ilgili yükseköğretim kurumu için hazırlanan kurumsal geri bildirim raporu dikkate alınarak, yükseköğretim kurumunun kalite gelişim sürecini kapsar.

(7) Ara değerlendirmeye dahil olan her yükseköğretim kurumu için değerlendirme süreci sonunda Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler tarafından bir ara değerlendirme raporu hazırlanır.

(8) Yükseköğretim kurumu için hazırlanan ara değerlendirme raporu; ilgili yükseköğretim kurumu için hazırlanan kurumsal akreditasyon raporu dikkate alınarak, yükseköğretim kurumunun kalite gelişim sürecini kapsar.

(9) Değerlendirme süreçlerine ilişkin raporların içerik ve şablonları Kurul tarafından belirlenir”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “geri bildirim” ibaresi “değerlendirme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde yer alan “dış değerlendirme programına ilişkin kurumsal geri bildirim raporları” ibaresi “değerlendirme süreçlerine ilişkin değerlendirme raporları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliği 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Kurul tarafından kabul edilen program akreditasyonları YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarına ilişkin kurumsal akreditasyon uygulaması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarının kurumsal akreditasyon programı kapsamına alınmalarına ilişkin 21 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen süreler 1/1/2022 tarihinden itibaren başlar.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/11/2018

30604