Öğrenci Katkı Paylarının Devletçe Karşılanmasına İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Yayınlandı

 

Maliye Bakanlığı,

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Bakanlar Kurulunun 17/10/2016 tarihli ve 2016/9377 sayılı Kararı Eki “2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” gereğince Devletçe karşılanacak öğrenci katkı paylarına ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, Devletçe karşılanacak öğrenci katkı paylarının hesaplanması, ödenmesi ve kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararın 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığı’nı

b) Devletçe Karşılanacak Öğrenci Katkı Payı: 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında normal süresinde öğrenimine devam eden ve yeni kayıt yaptıran birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinin öğrenci katkı payı tutarını,

c) Karar: Bakanlar Kurulunun 17/10/2016 tarihli ve 2016/9377 sayılı Kararı Eki “2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ını,

ç) YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geliştirilen Yükseköğretim Bilgi Sistemini,

d) Yükseköğretim Kurumları: Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Devletçe Karşılanacak Öğrenci Katkı Payı Tutarının Hesaplanması

Öğrenci Sayısının Tespiti

MADDE 5 – (1) 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılına ilişkin olarak Güz Dönemi ve Bahar Dönemi için Devletçe karşılanacak öğrenci katkı payı tutarının hesaplanmasında YÖKSİS kayıtları esas alınır.

(2) Katkı payı Devletçe karşılanacak öğrenci sayılarına ilişkin YÖKSİS verileri, yükseköğretim kurumlan tarafından söz konusu Sistem üzerinden kontrol edilir, verilerin yükseköğretim kurumu kayıtlarına uygunluğu, doğruluğu ve tutarlılığı sağlanır.

(3) Bakanlık, ihtiyaç duyulması halinde öğrenci sayılarını doğrudan yükseköğretim kurumlarından temin etmeye yetkilidir.

Devletçe Karşılanacak Tutarın Hesaplanması

MADDE 6 – (1) Bir dönemde Devletçe karşılanacak öğrenci katkı payı tutarı, ilgili dönem için 5 inci maddeye göre tespit edilen öğrenci sayısının, Karara ekli (I) sayılı cetvelde yer alan fakülte ve program grupları itibariyle belirlenen öğrenci katkı payı tutarlarıyla çarpılması suretiyle hesaplanan tutarın yarısıdır.

ÜÇÜNCÜ BOLÜM

Devletçe Karşılanacak Tutarın Ödenmesi, Kaydedilmesi ve Kullanımı

Devletçe Karşılanacak Tutarın Ödenmesi

MADDE 7 – (1) Devletçe karşılanacak öğrenci katkı payı tutarı, Bakanlık bütçesinin “05.4.2.01 – Eğitim Amaçlı Diğer Transferler” ekonomik kodundan tahakkuka bağlanmak suretiyle yükseköğretim kurumları muhasebe birimi hesabına ödenir.

Ödenecek Tutarın Kaydedilmesi

MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumlarına ödenen Devletçe karşılanacak öğrenci katkı payı tutarı “05.9.1.19 – Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri” ekonomik koduna öz gelir olarak kaydedilir.

Kullanım Esasları

MADDE 9 – (1) “05.9.1.19 – Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri” gelir koduna öz gelir olarak kaydedilen tutarlar, öğrenci katkı payı gelirlerine ilişkin esaslara göre kullanılır. Bu itibarla, söz konusu gelirler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (i) ve (j) bentleri ile ilgili diğer mevzuatın uygulamasında “öğrenci katkı payı geliri” olarak addedilir.

Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı

MADDE 10 – (1) “05.9.1.19 – Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri” gelir koduna gelir kaydedilecek tutarlara ilişkin gelir fazlası ödenek kaydı işlemlerinde söz konusu gelir kodu, “03.1.2.29 – Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler”, “03.1.2.34 – Tezli Yüksek Lisans Gelirleri”, “03.1.2.35 – Doktora Gelirleri” ve “03.1.2.48 – Açık Öğretimden Elde Edilen Gelirler” gelir kodları ile birlikte değerlendirilir.

(2) Bu Usul ve Esaslara göre yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlar ile “03.1.2.29 – Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler”, “03.1.2.34 – Tezli Yüksek Lisans Gelirleri”, “03.1.2.35 – Doktora Gelirleri” ve “03.1.2.48 – Açık Öğretimden Elde Edilen Gelirler”in gelir gerçekleşme toplamının, yılı yükseköğretim kurumları bütçelerinin (B) İşaretli Cetvellerinin “05.9.1.19 – Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri”, “03.1.2.29 – Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler”, “03.1.2.34 – Tezli Yüksek Lisans Gelirleri”, “03.1.2.35 – Doktora Gelirleri” ve “03.1.2.48 – Açık Öğretimden Elde Edilen Gelirler” gelir kodlarında öngörülen tahmini tutarların toplamını aşan kısmı kadar gelir fazlası karşılığı ödenek kaydedilebilir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından karşılanan öğrenim ücretleri

MADDE 11 – (1) Kararın 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden karşılanan öğrenim ücretleri, yükseköğretim kurumlarınca bu Usul ve Esasların 8, 9 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen şekilde gelir kaydedilir ve kullanılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 12 – (1) Bakanlık, bu Usul ve Esasların uygulanmasına ilişkin olarak ilgili yükseköğretim kurumlan nezdinde inceleme ve denetim yapmaya yetkilidir.

(2) Yükseköğretim kurumları, Bakanlık tarafından yapılacak inceleme ve denetim için gerekli olan her türlü bilgi ve belgeyi temin eder, gerekli kolaylığı sağlar.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 30/6/2016 tarihinden geçerli olmak üzere imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Usul ve Esasları Bakanlık yürütür.

PDF indirmek için tıklayınız.