Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü Görevleri

PERSONEL

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

STRATEJİK PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • Ulusal kalkınma programlarına dayanarak hazırlanan program çerçevesinde orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek,

 • Amaç ve hedefleri oluşturmak üzere çalışmalar yapmak,

 • Birim faaliyet raporlarını esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

 • Stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak,

 • İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,

 • İdarenin stratejik planın hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

 • Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmayı yürütmek,

 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerini belirlemek ve geliştirmek,

 • İdarenin yönetimi, hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,

 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak,

 • Hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

 • Yeni hizmet fırsatları belirlemek etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,

 • İdare faaliyetleriyle ilgili veri toplamak ve analiz etmek,.

 • İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.