Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Görevleri

PERSONEL

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • Mali istatistikleri ve Bütçe kesin hesabını hazırlamak,

 • Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

 • Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmeti yürütmek,

 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlarına ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek,

 • Mali konularda Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

 

MUHASEBE YETKİLİSİ

 • Gelir ve alacakların ilgili mevzuata göre tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetin alınması, saklanması ve ilgililere verilmesi veya gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması işlemlerini yürütmek,

 • Muhasebe Yetkilisi bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmak,

 • Gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak kamu idarelerine vermek,

 • Harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermek,

 • Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermek.

 

TAŞINIR KONSİLİDE GÖREVLİSİ

 • Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminin (TKYS) mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak, 
 • İdare taşınırlarının icmal cetvellerini plan ve yıllık programa uygun olarak hazırlamak, yılsonu işlemlerini tamamlamak, 
 • Birimlerden gelen taşınırlara ait üçer aylık dönem raporlarını, BKMYBS muhasebe sisteminden alınan raporlarla kontrol edip uygunluğunu sağlamak ve tüketim çıkışlarını muhasebeleştirmek, 
 • Üniversitenin diğer üniversitelere ve kamu kurumlarına yapacağı taşınır mal devrinde gereken malî iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak, 
 • Taşınır Kayıt Yetkililerinin yapacakları çalışmaların eksiksiz ve düzenli yürütülmesi için gereken önlemleri almak, birimler arası koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak, uyumlu çalışılmasını sağlamak, 
 • Taşınır Mal Yönetmeliğindeki taşınır hesap kodları standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, 
 • Taşınırların iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, 
 • SGB Taşınır Kullanıcısı rolüyle TKYS sistemine harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda marka, model, ölçü vb. girişleri yapmak, taşınır kodlarını güncellemek - Kurum taşıtlarının raporlama ve konsolidasyon işlemlerini yapmak 
 • Tüm harcama birimlerine ait taşınır hurdalarının kayıttan düşme işlemlerini muhasebeleştirmek.