İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Görevleri

PERSONEL

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 

İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

  • İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

  • Ödenek gönderme belgesi düzenleyerek ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

  • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

  • Mali konularda Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

  • Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,

  • İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek,

  • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

  • Bütçe uygulama sonuçları raporlamak.