Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Yayınlandı

1 Ağustos 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31555

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

 

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların Ek-2’sinde yer alan “Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara Göre Yatırımcılardan İstenecek Belgeler Listesi” başlıklı tablonun on dördüncü sırasında yer alan “İmza Sirküleri ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Usul ve Esasların hükümlerini;

a) Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler açısından Çevre ve Şehircilik Bakanı,

b) Özel bütçeli kamu idarelerine ait taşınmazlar açısından bu idarelerin en üst yöneticileri,

c) İl özel idarelerine ait taşınmazlar açısından valiler,

ç) Belediyelere ait taşınmazlar açısından belediye başkanları,

yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/9/2009

27338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/7/2010

27656

2-

16/10/2012

28443

3-

15/11/2012

28468

4-

28/12/2017

30284