Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı

27 Mayıs 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29724 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.2.1.1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 70.1.3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Tebliğin 1 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.