Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı

20 Haziran 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31517

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 6.2.1.2. nci maddesinde yer alan “şartnamelerin “ihaleye katılmaya ilişkin hususlar” başlıklı maddelerinde belirtilen “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge”” ibaresi “şartnamelerde yer alan “yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler”” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 16.4.9 uncu maddesinde yer alan “sirküleri” ibaresi “beyannamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 31.3 üncü maddesine aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bilgilerin doğrudan EKAP’taki kayıtlardan temin edildiği hallerde, bu bilgilerin güncel olmadığının anlaşılması durumunda teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Ayrıca ticaret sicilinde kayıtlı bilgiler ile EKAP’ta yer alan bilgiler arasında çelişki olması halinde, ticaret sicilindeki bilgiler esas alınacaktır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 76.1.2 ve 76.4. üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 76.2. nci ve 76.3. üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmış, 76.5. inci maddesinde yer alan “İdari şartnamede teklif fiyata dahil olan giderler arasında sigorta giderine yer verilen ve sözleşme taslağının (21.1.) maddesinde” ibaresi “İhale dokümanında” olarak değiştirilmiş, aynı maddede yer alan “(21.2.) maddesinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

76.1.2 Tip idari şartnamelerin “Teklif fiyata dahil olan giderler” maddesinde “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek … sigorta … teklif fiyatına dâhildir.” ifadesine yer verilmiştir.”

76.4. İstekliler tarafından ilgili mevzuatı gereğince yapılması gereken sigorta giderleri, tip idari şartnamelerin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” maddesi kapsamında teklif fiyatına dâhil edilecektir. İhale dokümanında iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasının ayrıca istendiği durumlarda sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlenmesi gerekmektedir.

Sigorta türleri belirtilmesine rağmen sigorta teminatının kapsamı ve limitinin belirlenmediği hallerde iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının asgari limitler dâhilinde istendiği kabul edilecektir. Sigorta türü veya türlerinin belirlenmediği hallerde ise, iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının istenmediği kabul edilmek suretiyle teklifler değerlendirilecektir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 18 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin 9 ve 10 uncu maddeleri ile yapılan değişiklikler ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin eki Ek-O.5 Maliyet Tespit Tutanağında yer alan “İmza Sirküleri” ibaresi “Temsile Yetkili Olunduğunu Gösterir Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Aslı ya da Onaylı Sureti ile Tutanağı İmzalayanın Noter Tasdikli İmza Beyannamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin eki Ek-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağında yer alan “İmza Sirküleri” ibaresi “Temsile Yetkili Olunduğunu Gösterir Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Aslı ya da Onaylı Sureti ile Tutanağı İmzalayanın Noter Tasdikli İmza Beyannamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin eki Ek-Y.1 Yapım İşleri İhalelerinde Yeterliğin Belirlenmesi İçin İstenecek Belgelere İlişkin Tabloda yer alan “Makine, teçhizat ve diğer ekipman” ibaresi ile “Kendi malı olma şartı aranmaması esastır” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin eki Ek-H.1 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre istenilecek belgelerde yer alan “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Tebliğin;

a) 5 inci maddesi yayımı tarihinden 15 gün sonra,

b) 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri yayımı tarihinden 60 gün sonra,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/8/2009

27327

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/3/2010

27511

2-

30/7/2010

27657

3-

29/12/2010

27800 (6. Mükerrer)

4-

9/2/2011

27841

5-

20/4/2011

27911

6-

20/8/2011

28031

7-

15/7/2012

28354

8-

13/8/2012

28383

9-

13/4/2013

28617

10-

23/8/2013

28744

11-

24/9/2013

28775

12-

28/11/2013

28835

13-

25/12/2013

28862

14-

7/6/2014

29023

15-

16/8/2014

29090

16-

25/10/2014

29156

17-

12/6/2015

29384

18-

27/6/2015

29399

19-

28/7/2015

29428

20-

27/4/2016

29696

21-

27/5/2016

29724 (Mükerrer)

22-

29/11/2016

29903

23-

25/1/2017

29959

24-

4/3/2017

29997

25-

29/6/2017

30109

26-

6/2/2018

30324

27-

31/3/2018

30377

28-

19/6/2018

30453 (Mükerrer)

29-

20/11/2018

30601

30-

16/3/2019

30716

31-

13/6/2019

30800

32-

8/8/2019

30856

33-

13/9/2019

30887

34-

30/9/2020

31260

35-

31/12/2020

31351

36-

26/1/2021

31376