İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı.

İhalelere Yönelik Başvuru Tebliği 25 Ocak 2017

25 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29959

Kamu İhale Kurumundan:

MADDE 1 – 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin,” ibaresinden sonra gelmek üzere “idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneğinin,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneğinin Ekler kısmında yer alan Not başlığı altına “3- İlana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikayet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunludur.” açıklaması eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan İtirazen  Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneğinin Ekler kısmının Temsile Yetkili Olunduğuna Dair Belgeler başlıklı bölümünün (a) alt başlığına “4- Başvurunun ortak girişim tarafından yapılması halinde: Ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin aslı veya avukat ya da noter onaylı sureti, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ise ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belge” açıklaması, (b) alt başlığına ise “3- Avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: İtirazen şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti” açıklaması ile “4- Başvurunun ortak girişim tarafından yapılması halinde: Ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin aslı veya avukat ya da noter onaylı sureti, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ise ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belge” açıklaması eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idareye veya Kuruma yapılmış başvurular, başvuru tarihinde yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 10 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/1/2009 27124
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 17/7/2010 27644
2- 3/5/2011 27923
3- 24/9/2013 28775
4- 7/6/2014 29023