Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

19 Haziran 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30453 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “sorgulanır.” ibaresi “sorgulanarak teyit edilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinin başına “Kurum tarafından idarelere,” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “aday, istekli ve istekli olabileceğe” ibaresi ile dördüncü cümlesinde yer alan “aday, istekli ve istekli olabileceklere” ibaresi “ilgililere” olarak değiştirilmiş, üçüncü cümlesinde yer alan “İdarelerce,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci cümleleri ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bankalardan alınır.” ibaresi “kuruluşlardan alınır.” şeklinde, “banka” ibareleri “kuruluş” şeklinde değiştirilmiş, “fiziki ortamda” ibaresinden önce gelmek üzere “ıslak imza kullanılmak suretiyle” ibaresi ve fıkranın sonuna “Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fıkraya uygun olarak alındığı kabul edilir.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1/EKAP-M numaralı Açık İhale Usulü İlan Formu standart formunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin (1) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi: İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınacağı Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin (2) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

4.1. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye e-teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınacağı Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.3 üncü maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınacağı Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 13.4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname Ek-1’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK004.2/EKAP numaralı Doküman Satın Alındığına İlişkin Form standart formu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK019.1/EKAP-M numaralı İhale Komisyonu Kararı standart formunda yer alan “İhale usulü :” ibareli satırdan sonra gelmek üzere “Yaklaşık maliyet :” ibareli satır ve “Toplam teklif sayısı :” ibareli satırdan sonra gelmek üzere “Varsa aşırı düşük teklif sayısı :” ibareli satır eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1B/EKAP numaralı Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak İlan Formu standart formu Ek-2’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK0015.4B/EKAP numaralı Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak Götürü Bedel Teklif Mektubu standart formu başlığı ile birlikte Ek-3’teki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.5B/EKAP-H numaralı Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan Hizmet Alımı İhalelerinde Kullanılacak Birim Fiyat Teklif Mektubu standart formu başlığı ile birlikte Ek-4’teki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.5B/EKAP-M numaralı Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan Mal Alımı İhalelerinde Kullanılacak Birim Fiyat Teklif Mektubu standart formu başlığı ile birlikte Ek-5’teki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK021.1B/EKAP numaralı Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Form standart formu Ek-6’daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, Ek-7’deki KİK022.B/EKAP numaralı Elektronik Eksiltmeye Davet Formu standart formu eklenmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 1, 2, 3 ve 12 nci maddelerinde yer alan hükümler ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 20 – Bu Yönetmeliğin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ve 12 nci maddeleri yayımı tarihinden 30 gün sonra, 18 inci maddesi 1/11/2018 tarihinde, 10, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddeleri 2/1/2019 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/2/2011

27857

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/3/2011

27880

2-

14/11/2012

28467

3-

7/6/2014

29023

4-

12/6/2015

29384

5-

27/5/2016

                  29724 (Mükerrer)

6-

29/11/2016

29903

7-

25/1/2017

29959

8-

4/3/2017

29997  

 

Ekleri için tıklayınız