Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik Yayınlandı

2 Kasım 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30583

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANI NORM KADROLARININ BELİRLENMESİNE VE KULLANILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, önlisans, lisans, lisansüstü programlar ve bunların niteliği ile öğrenci sayıları, yükseköğretim kurumunun eğitim ve öğretim faaliyetleri dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak öğretim elemanı norm kadrolarını ve bunların kullanımına ilişkin esasları belirlemektir

(2) Bu Yönetmelik, devlet yükseköğretim kurumlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asgari kadro sayısı: Yükseköğretim kurumlarında bir programda eğitim ve öğretime başlamak için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari öğretim elemanı sayısını,

b) Norm dışı kadro: Bu Yönetmelik çerçevesinde belirlenen norm kadro sayısı dışında kalan ve ilgili yükseköğretim kurumunun ihtiyacı olduğunu gerekçeli olarak belirttiği öğretim elemanı kadrosunu,

c) Norm kadro: Yükseköğretim kurumlarında bir bölüm, anabilim/anasanat dalı veya programda eğitim, öğretim, araştırma ve diğer hizmetlerin sürdürülebilmesi için bu Yönetmelik çerçevesinde sayısı belirlenen öğretim elemanı kadrosunu,

ç) YÖKSİS: Yükseköğretim Bilgi Sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Norm Kadroların Belirlenmesi ve Kullanılması

Norm kadroların belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Yükseköğretim kurumları, norm kadro planlamalarını bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde yapar. Norm kadrolar, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenci alan birimler ile bünyesinde lisans eğitimi olmamakla birlikte servis dersi veren birimlere ve bünyesinde anabilim/anasanat dalı bulunan enstitülere tahsis edilir. Fakülte veya bölüme öğrenci alan lisans programlarında toplam öğretim üyesi kadrosu, asgari kadro sayısından az olamaz.

(2) Yükseköğretim kurumları, asgari kadro sayısının iki katına kadar norm kadro planlaması yapabilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma kapsamında belirlenen yükseköğretim kurumları, ihtisas alanlarıyla doğrudan ilgili birimleri için asgari kadro sayısının üç katına kadar; Araştırma Üniversitesi olarak belirlenen yükseköğretim kurumları ise dört katına kadar norm kadro planlaması yapabilir. Araştırma Üniversiteleri tarafından planlama yapılırken önlisans ve lisans programlarındaki öğrenci sayısı, lisansüstü programlardaki öğrenci ve mezun sayısı, programların yürütülmesindeki ders ağırlıkları, araştırma ve geliştirme ile hizmet sunumu gibi akademik faaliyetler çerçevesinde değerlendirilecek hususlar dikkate alınır. Bu fıkra kapsamında asgari kadro sayısı dışındaki norm kadro planlamalarında ilgili anabilim/anasanat dalı ve bölüm başkanının talebi ile ilgili meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enstitü kurulunun uygun görüşü aranır.

(3) Yükseköğretim kurumlarında norm kadroların yeterli olmaması halinde norm dışı kadro talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı ve/veya bölüm kurulunun uygun görüşü, ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile Yükseköğretim Kuruluna iletilir. Bu talep, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, ileri düzey araştırma ve geliştirme faaliyetleri, doktora programlarından mezun sayısı, üniversitenin eğitim ve öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Fakülte veya bölüm lisans programı için norm kadrolar, üniversiteler tarafından anabilim/anasanat dalı çeşitliliği göz önünde bulundurularak fakülte veya bölümü oluşturan anabilim/anasanat dallarının her birine bir öğretim üyesi düşecek şekilde planlanır. Anabilim/anasanat dalları dikkate alınarak belirlenen norm kadro sayısı, anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulunun uygun görüşü üzerine ilgili fakülte ve üniversite yönetim kurulunun gerekçeli kararıyla bölüm veya fakülte düzeyinde iki katına kadar artırılabilir.

(5) Anabilim/anasanat dalına öğrenci alan önlisans ve lisans programları ile bünyesinde lisans eğitimi olmamakla birlikte servis dersi veren birimler için öğretim elemanı asgari kadro sayısı, anabilim/anasanat dalı kurulunun ve bölüm başkanlığının uygun görüşü aranmak şartıyla ilgili fakülte ve üniversite yönetim kurulu kararıyla iki katına kadar artırılabilir.

(6) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ders verecek öğretim üyesi temininde güçlük çekilen özellikli alanlar ile sağlık programlarındaki klinik ve laboratuvar uygulamaları veya mühendislik laboratuvar uygulamalarında ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere, fakültelerde öğretim görevlisi kadro planlaması yapılamaz. Yukarda belirtilen özellikli ve uygulamalı alanlara ilişkin kadro talepleri, anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulunun uygun görüşü, ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile Yükseköğretim Kuruluna iletilir ve Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu şekilde fakültelere ders vermek üzere tahsis edilen öğretim görevlisi kadroları ilgili birimin norm kadrosundan sayılır.

(7) Cumhurbaşkanı kararıyla öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi, Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkenin kalkınmasında ve bilim hayatının gelişmesinde öncelikli görülen alanlarda lisansüstü eğitim amacıyla kullandırılmak üzere yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına tahsis edilir. Bunun dışındaki araştırma görevlisi norm kadroları; öğrenci sayısı, araştırma, proje geliştirme gibi faaliyetler dikkate alınarak ilgili akademik kurulların uygun görüşü üzerine üniversite senatosu tarafından belirlenir. Bu kadroların kullanımı ilgili yönetim kurulunun kararıyla rektör tarafından gerçekleştirilir.

(8) Yükseköğretim kurumları, bu maddenin ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapacakları norm kadro planlamalarını Senato kararıyla birlikte her yıl Aralık ayı içinde Yükseköğretim Kuruluna gönderir ve kendi internet sitesinde yayınlar.

Norm kadroların kullanılması

MADDE 5 – (1) Kadrolara atamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde ve ilgili yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış akademik yükseltme ve atama ölçütleri uyarınca yapılır.

(2) Asgari kadroların kullanımı, ilgili yönetim kurulu kararıyla rektör tarafından gerçekleştirilir. Asgari kadrolarda boşalma olması halinde asgari kadro sayısını temin için uygun kadroya ilk ilanda yer verilir.

(3) Asgari kadro sayısı dışındaki kadroların kullanımında, ilgili anabilim dalı ve bölüm başkanlığının talebi ile ilgili meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü aranır.

(4) Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 2/3’ü aynı unvan için kullanılabilir. Bu hesaplamada çıkan sayı küsuratlı ise aşağıya doğru yuvarlama yapılır. Meslek yüksekokullarında bu şart aranmaz.

(5) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen zorunlu ortak dersleri vermek ve üniversiteye ait uygulama alanlarında görev yapmak üzere öğrenci sayısı, eğitim ve öğretimin niteliği ile ilişkilendirilmek kaydıyla üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü ve rektörün talebi üzerine Yükseköğretim Kurulunun kararıyla rektörlüğe bağlı birimlerde öğretim görevlisi kadrolarına atama yapılabilir.

(6) Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl ilgili yükseköğretim kurumu için belirlenen atama sayısına göre kadroların birimlere tahsisi, ilgili anabilim/anasanat dalı ve/veya bölüm kurulunun talebi ve ilgili birim kurulunun gerekçeli teklifi ile Senato tarafından yapılır.

(7) Kadrolara ataması yapılan öğretim elemanı bilgisi ilgili yükseköğretim kurumu tarafından en geç bir hafta içinde YÖKSİS’e kaydedilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı hususlar

MADDE 6 – (1) Yasal düzenlemeler nedeniyle veya mahkeme kararları uyarınca kadro kullanımı gerektiren atamalarda; 2547 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi uyarınca öğretim üyesi kadrolarına yapılan atamalarda; 2547 sayılı Kanunun 30 uncu ve 36 ncı maddelerine göre sözleşmeli statüde çalıştırılacak öğretim üyeleri ile 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda; Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında; devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda; bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli statüsünde çalıştırılmak üzere atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Birim birleştirme, kapatma ve yeniden yapılandırma hali

MADDE 7 – (1) Birim birleştirme, kapatma ve yeniden yapılandırma halinde ilgili birimde görev yapan öğretim elemanlarının kadroları yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun kararı ve rektörün teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunca uygun görülen birimlere tahsis edilir; bu birimlerdeki boş ve saklı kadrolar ise doğrudan rektörlüğe aktarılır.

(2) Araştırma Üniversitesi veya Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması kapsamında belirlenen bir yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu kararıyla bu vasfını kaybetmesi halinde, mevcut öğretim elemanları bulundukları kadrolarda görev yapmaya devam eder.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

MADDE 8 – (1) Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin norm kadrolarının planlanması ve kullanılması, Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte bir bölüm, anabilim/anasanat dalı veya meslek yüksekokulu programındaki norm kadro fazlası öğretim elemanları bulundukları kadrolarda görev yapmaya devam eder. Boş ve saklı öğretim elemanı kadroları ise rektörlüğe aktarılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilan edilen öğretim elemanı kadrolarına atama işlemleri bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınmadan yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca sonuçlandırılır. Bu kadrolara atananlar norm kadro fazlası oluşturması durumunda dahi bulundukları kadrolarda görev yapmaya devam ederler.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.