Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınladı

16 Mart 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30716

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1– 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “elektronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) İdare, ihale sürecine ilişkin işlemler ile ihale sonuç işlemlerinden Kurumca belirlenenleri EKAP’ta gerçekleştirir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddelerine göre oluşturur.” ibaresi “EKAP üzerinde hazırlar.” olarak ve dördüncü fıkrasında yer alan “Talep edenlere, yabancı dilde hazırlanan doküman Türkçe doküman ile birlikte verilir. Bu durumda” ibaresi “Bu durumda, başka dillerde hazırlanan doküman da EKAP’a yüklenir ancak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İhale dokümanının görülmesi ve EKAP üzerinden indirilmesi

MADDE 22 – (1) İhale dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde görülebilir. Ancak ihaleye katılabilmek için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza kullanarak indirmesi yeterlidir.

(2) EKAP’a kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler adına, EKAP üzerinden ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı indirilemez. Ortak girişimlerde, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması gerekir.

(3) Dokümanın görülmesi ve e-imza kullanılarak indirilmesi için herhangi bir bedel talep edilemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “ihale dokümanı satın alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak ihale dokümanı indirenlerin” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “idarece yapılacak açıklama,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “doküman satın alanların” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak ihale dokümanı indirenlerin” olarak değiştirilmiş ve fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “olmadığını gösteren” ibareleri ile üçüncü fıkrasında yer alan “olunmadığını gösteren” ibaresinden sonra gelmek üzere “bilgi ve/veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “idareye sunulan” ibaresinden sonra gelmek üzere “bilgi ve/veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “olunmadığını gösteren” ibaresinden ve onuncu fıkrasında yer alan “idareye sunulan” ibaresinden sonra gelmek üzere “bilgi ve/veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 21, 27, 28, 32, 34 ve 35 inci maddeleri, ilanı veya duyurusu 18/3/2020 tarihi ve sonrasında yapılmış olan ihalelerde; 2, 7, 8, 9, 10, 11, 19 ve 20 nci maddeleri ise ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK001.0/Ç numaralı Çerçeve Anlaşma İçin İhale Onay Belgesi standart formundaki “Doküman Satış Bedeli” ibaresi ile (5) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.M/Ç numaralı Çerçeve Anlaşma İhalesi İle Yapılacak Mal Alımları İçin İhale İlan Formunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (3) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

“7 – İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.H/Ç numaralı Çerçeve Anlaşma İhalesi İle Yapılacak Hizmet Alımları İçin İhale İlan Formunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (3) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

“7 – İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.Y/Ç numaralı Çerçeve Anlaşma İhalesi İle Yapılacak Yapım İşleri İçin İhale İlan Formunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (3) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

“7 – İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK003.0/Ç numaralı İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK014.0/Ç numaralı Çerçeve Anlaşma İçin İhale Komisyonu Kararı standart formundaki “Doküman satın alanların” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK017.0/Ç numaralı Çerçeve Anlaşma İhalesinde Listeye Alınan İsteklinin Anlaşma İmzalamaya Davet Edilmesine İlişkin Formda yer alan “vermek” ibaresi “veya bu belgeler yerine ekte yer alan Anlaşma/Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloyu doldurarak sunmak” şeklinde değiştirilmiş ve standart formun ekine Ek-1’de yer alan Anlaşma/Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tablo eklenmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK019.0/Ç numaralı Münferit Sözleşmeye Davet Formunda yer alan “belgeler ile” ibaresi “belgeler veya bu belgeler yerine ekte yer alan Anlaşma/Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloyu doldurarak sunmak,” olarak değiştirilmiş ve standart formun ekine Ek-1’de yer alan Anlaşma/Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tablo eklenmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.0/Ç numaralı Ortaklık Durum Belgesi standart formu başlığı ile birlikte Ek-2’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesindeki “satın alması veya”, “c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:”, “ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):” ve “d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli” ibareleri ile (3) ve (4) numaralı dipnotlar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.3 üncü maddesi ile bu maddeye bağlı (5) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.5 inci maddesindeki “ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.7 nci maddesinde yer alan “elektronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve maddenin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (ğ) bendinde yer alan “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret sicili müdürlükleri” olarak, “şartın” ibaresi ise “şartların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 nci maddesine bağlı (12) numaralı dipnotunda bulunan 7.2.1 inci maddelerindeki “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 13.2 nci maddesinde yer alan “ihale dokümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak değiştirilmiş ve 13.4 üncü maddesinde yer alan “satın alanlara” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 14.2 nci maddesinde yer alan “ihale dokümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak ve 14.3 üncü maddesinde yer alan “satılmasına” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine Ait Tip Çerçeve Anlaşmanın 3.7 nci maddesinde yer alan “elektronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Mal Alımlarına Ait Tip Münferit Sözleşmenin 16 ncı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

16.1.4. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

“[Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.] tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Münferit Sözleşmenin 16.1.1 inci maddesine bağlı (25) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 16.1.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“25  Bu maddede, aşağıdaki bentlerden işin niteliğine uygun olanı idare tarafından belirtilecektir.

(1) Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin [bu kısma % 1’den fazla olmamak üzere oran yazılacaktır] tutarında ceza kesilecektir. Ancak gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedeli üzerinden yukarıda belirtilen oranda ceza uygulanacaktır.

(2) Kısmi kabul öngörülen işlerde, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

Yüklenicinin işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde tamamlamaması durumunda en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için süresinde tamamlanmayan kısmın bedelinin yüzde [bu kısma % 1’den fazla olmamak üzere oran yazılacaktır] tutarında ceza kesilecektir. Ancak gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedeli üzerinden yukarıda belirtilen oranda ceza uygulanacaktır.

(3) İşin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikteki işlerde, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

İşin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere sözleşme bedelinin [bu kısma % 1’den fazla olmamak üzere oran yazılacaktır] tutarında ceza kesilecektir. Bu aykırılıkların [bu kısma 2’den az olmamak üzere asgari aykırılık sayısı yazılacaktır]’den fazla olması halinde ayrıca 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir. Ancak [bu kısma ağır aykırılık halleri yazılacaktır] hallerinde, aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir.”

16.1.2. 16.1.1 inci maddede belirtilen haller dışında kalan [bu kısımda özel aykırılık halleri ayrıca belirtilebilecektir] durumlarda en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin [bu kısma % 1’den fazla olmamak üzere oran yazılacaktır] tutarında ceza uygulanacaktır. Ancak söz konusu aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedeli üzerinden yukarıda belirtilen oranda ceza uygulanacaktır.”

16.1.3. Kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu geçemez. Toplam ceza tutarının, sözleşme bedelinin % 30’unu geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Münferit Sözleşmenin 30 uncu maddesinin başlığı “Yüklenicinin sorumluluğu” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

30.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

“[Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.] tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.””

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Münferit Sözleşmenin 22 nci maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

22.4. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

“[Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.] tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.””

MADDE 36 – Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi yayımı tarihinde, 2, 7, 8, 9, 10, 11,19, 20 ve 33 üncü maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra, 21, 27, 28, 32, 34 ve 35 inci maddeleri 18/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1/6/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 37 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/3/2009

27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/7/2009

27277

2-

16/3/2011

27876

3-

8/9/2011

28048

4-

14/11/2012

28467

5-

13/4/2013

28617

6-

24/9/2013

28775

7-

28/11/2013

28835

8-

7/6/2014

29023

9-

16/8/2014

29090

10-

12/6/2015

29384

11-

29/11/2016

29903

12-

25/1/2017

29959

13-

30/12/2017

30286 (Mükerrer)

14-

19/6/2018

30453 (Mükerrer)

 

Ekleri için tıklayınız