BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UÇAKSAVAR KAMPÜSÜNDE OTOPARK ALANI KİRALAMA İHALESİ İLANI

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale - Teklif Açma Tarihi ve Saati : 12.07.2019 10:00

İhalenin Yapılacağı Yer: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Nafi Baba Senato Toplantı Odası 34342 Bebek Beşiktaş/İstanbul

İhalenin Başvuru Adresi: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs 1. Kız Yurdu Altı Taşınmaz Mallar Birimi 34342 Bebek Beşiktaş/İstanbul

İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü

İhale Türü: Kiraya Verme

 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UÇAKSAVAR KAMPÜSÜNDE OTOPARK ALANI KİRALAMA İHALESİ İLANI

Aşağıda bilgileri verilen Üniversitemiz Uçaksavar Kampüsündeki Otopark alanı kiralama işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- İDARENİN:

a) Adresi: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Cevdetpaşa Caddesi No:14/C  34342 Bebek – Beşiktaş /İSTANBUL

b) Telefon ve Fax: 0212 359 77 87  Fax 0212 267 99 69

c) Elektronik posta adresi: strateji.planlama@boun.edu.tr

 

2- İHALE KONUSU İŞİN

 • Adı: Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsünde Otopark alanı kiralama işi 
 • Niteliği / Nev’i: Üniversite alanı
 • Tapu Bilgileri : İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Rumelihisarı Mah. 643 Ada 121 Parsel
 • Alanı: 6.221 m²
 • Yapılacağı Yer: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Kampüs Nafi Baba Senato Toplantı Odası 
 • Süresi: 1 (Bir) Yıl 
 • Tahmini Bedeli: 75.400 TL  (Yıllık)
 • Geçici Teminat Bedeli: 2.262,00 TL
 • Tarih ve Saati : 12 Temmuz 2019 tarihinde Cuma günü saat 10:00’da 

4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

İsteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Teklif zarfı ile birlikte sunmaları gerekir.

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya onaylı sureti, ve T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya onaylı sureti,
 3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi
 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, İhale ilk ilan tarihinden sonra alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,
 2. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin Ticaret, Sanayi veya Meslek Odasından tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair İhale tarihinden önceki 1 ay içerisinde alınmış belgenin aslı ve onaylı sureti,
 3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (b)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgelerin ihale tarihinden önceki 1 ay içerisinde alınmış aslı veya onaylı sureti,
 1. Vekâleten ihaleye katılım halinde; Vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 2. İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır)
 3. Geçici teminat, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ncı maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.
 1. Tedavüldeki Türk parası ise; Ziraat Bankası A.Ş. Bebek Şubesinde bulunan TR16 0001 0007 5644 7860 3850 01 IBAN  nolu Boğaziçi Üniversitesi Muhasebe Birimi hesabına vergi kimlik numarası/ TC kimlik numarası ve hangi ihaleye ait olduğunu belirtilen geçici teminat dekontu/makbuzu,
 2. Diğer şartlarda ise; Geçici teminatı; (Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri 31.12.2019 tarihine kadar geçerli teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, (Nominal Bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
 1. Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Taşınmaz Mallar Biriminden   100,00 TL şartname bedelinin 6.maddenin a fıkrasında belirtilen hesaba  yatırıldığına dair alındı dekontu/ makbuzu karşılığında temin edilir. Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir.
 2. İhale ilk ilan tarihinden sonra olmak üzere ihaleye girmek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların ve ihaleye vekâleten teklif verecek olan isteklilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belge,
 3. İhale ilk ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesine vergi borcunun bulunmadığına dair vergi borcu yoktur belgesi,
 4. İhaleye teklif veren gerçek ve tüzel kişinin aralıksız 5 yıl Eğitim Kurumlarında otopark işletmeciliği yaptığına dair iş deneyim belgesi,
 5. Türkiye’de tebligat için adres gösterir belge (gerçek kişilerin kanuni ikametgah belgesi) ve ayrıca irtibat için telefon, fax ve varsa elektronik posta adresi
 6. Teklif vermeye yetkili tarafından imzalı Teklif Mektubu
 7. Posta ile yapılacak müracaatlarda; Teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce (iadeli tahahütlü olarak gönderilerek) komisyona ulaşması şarttır. Sonradan komisyona ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 8. Daha önce Üniversitemize Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla herhangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş olanların teklifleri kabul edilmeyecektir.
 1. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
 2. İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı Kanunun 5 inci ve 6 ıncı maddesinde belirtilen şartlar incelenerek ihale komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
 3. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
 4. Elektronik müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.