Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

13 Temmuz 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32247

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/2/2017 tarihli ve 29971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39- (1) İlgili anabilim dalının önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından her öğrenciye, Üniversitenin kadrosunda bulunan ve başarıyla tamamlanmış en az bir lisansüstü tez yönetmiş tam zamanlı bir öğretim üyesi tez danışmanı olarak görevlendirilir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.