Boğaziçi Üniversitesi İş Analitiği ve Müşteri İçgörüsü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yayınlandı

24 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29811

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İŞ ANALİTİĞİ VE MÜŞTERİ İÇGÖRÜSÜ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Boğaziçi Üniversitesi İş Analitiği ve Müşteri İçgörüsü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik; Boğaziçi Üniversitesi İş Analitiği ve Müşteri İçgörüsü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Boğaziçi Üniversitesi İş Analitiği ve Müşteri İçgörüsü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

d) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Disiplinlerarası bir araştırma ortamı oluşturarak niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma yöntem araştırmalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak,

b) Dünya ölçeğindeki güncel örnekleri gibi niteliksel ve niceliksel yöntemleri birlikte kullanarak nitelikli insan gücü yetiştirilmesine ve yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

c) Ham veriden analiz ve aksiyona doğru giden tüm süreçte, verinin toplanması, bulunduğu operasyonel ortamlardan çekilmesi, dönüştürülmesi ve açık ortamlardaki yapısal olmayan verilerle birlikte analiz edilmesi, analiz sonuçlarından çeşitli içgörüler elde edilmesi ve bu içgörüler neticesinde aksiyon alınabilecek iş stratejilerinin belirlenmesi ile ilgili çözümleri entegre bir şekilde sağlamak,

ç) Sürekli evrilen müşteri davranışları dinamiklerini anlamak ve büyük veriden tahmine dayalı öngörüler elde etmek,

d) Endüstri ve Üniversite işbirliği sayesinde güncel akademik teorileri endüstriye taşımak ve beraberinde güncel endüstri pratikleriyle akademik araştırmaları beslemek,

e) İşbirliğinde bulunduğu kurumların gerçek hayat problemlerine disiplinlerarası bir yaklaşımla çözüm getirmeye odaklanmak ve yapılan bu uygulamaların akademik araştırmaya dönüştürülmesini sağlamak,

f) Alanındaki teorik ve ampirik çalışmaları ile Boğaziçi Üniversitesinin ülkemizde bu alandaki boşluğu doldurmasına imkan sağlamak ve Üniversite-endüstri işbirliğini kolaylaştırmak,

g) Alanında öncü bir araştırma merkezi olarak Boğaziçi Üniversitesinin uluslararası saygınlığına katkıda bulunmak,

ğ) İşbirlikleri çerçevesinde geliştireceği projeler ile Boğaziçi Üniversitesinin bu alanlardaki akademik üretkenliğine katkıda bulunmak,

h) Üniversitenin bu alanda uluslararası referans olacak uygulama ve araştırma adreslerinden biri haline gelmesine katkıda bulunmak,

ı) Yeni yöntem, algoritma ve teknolojilerin kurumların iş süreçlerinde kullanılması ile verimlilik artışına imkan sağlamak,

i) Diğer araştırma merkezleri ile işbirliği içerisinde Ar-Ge ve inovasyona dayalı özgün yerli teknolojiler ve yüksek katma değerli ürünler geliştirmek,

j) Üretilen akademik çalışmalar ışığında mevzuat hazırlayıcı ve düzenleyici kurumlara politika tavsiyelerinde bulunmak,

k) Akademik kurumlar ile diğer kamu, özel sektör kuruluşları arasında iş analitiği ve karma yöntem araştırmaları konularında etkili fikir alışverişi ve işbirliğinin inşasını ve gelişimini sağlamak,

l) İş analitiği teknolojilerinin etkin kullanımını desteklemek ve yaygınlaştırmak için danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

m) Konusunda lider yabancı üniversitelerde hâlihazırda bulunan benzer merkezlerle işbirliğine giderek araştırma ve eğitim alanındaki çalışmalarını uluslararası boyuta taşımak,

n) Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrencilerin gerçek iş problemleri üzerinde çalışmalarına imkan sağlayarak uygulamalı araştırma üretilmesine ve öğrencilerin iş hayatına hazır hale gelmelerine katkıda bulunmak,

o) Bilimsel dergilerde ve yayın organlarında uluslararası standartlara uygun yayınlar yaparak alana katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) İş analitiği ve müşteri içgörüsü alanında kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak,

b) İşletme, ekonomi, mühendislik bilimleri, psikoloji gibi farklı disiplinleri buluşturarak ortak çalışmalar yapmak,

c) Karma yöntem araştırmaları ile yenilikçi iş analitiği çözümleri ve teknolojileri geliştirmek,

ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek,

d) Yapılan çalışmaların bilinirliğini artırmak üzere yayın ve çeviri çalışmaları, bilimsel toplantı, kongre, çalıştay ve konferanslar yapmak,

e) İlgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık desteğinde bulunmak,

f) Üniversite yönetimince verilen veya yapılan ortaklıklardan doğabilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulunun önereceği adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün Yönetim Kurulunda bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörlüğe sunmak,

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak; toplantıların gündemini hazırlamak ve başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile en az üçü kadrolu Üniversite öğretim üyeleri arasından olmak üzere, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararları oy çokluğuyla alır.

(3) Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur, ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe iletilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Danışma Kurulu üyelerinin başvurularını görüşüp karar almak,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek son şeklini vermek ve Rektörlüğe sunmak,

ç) Araştırma, yayım ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak,

d) Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak,

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak,

f) Araştırma, eğitim ve Merkez faaliyetlerini yürütmek ve düzenlemek için çalışma grupları oluşturmak,

g) Bilimsel ve idari plan önerileri geliştirmek,

ğ) Yönetim Kurulu üyesi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür adayını seçmek ve Rektöre önermek,

h) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını Rektörlüğe sunmak üzere değerlendirmek ve onaylamak,

ı) Yönetim Kurulu tutanaklarının bir nüshasını Rektörlüğe göndermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, Merkezin faaliyet alanlarındaki çalışmalarıyla Merkeze katkıda bulunabilecek, Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde diğer kurum ve kuruluşların temsilcileriyle birlikte bağımsız araştırmacılardan teşekkül toplam on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkez çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi ve deneyim aktarmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.